www.charoenwai.com


หน้าแรก arrow เริ่มต้นรู้จักโรงเรียน arrow ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนเจริญวัยวิทยา
25 เม.ย. 2015 18:10น.
หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
วิชาการ
สันทนาการ
ข่าวสาร
เว็บสาระประโยชน์
ค้นหาขั้นสูง
ส่วนบริหารโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อโรงเรียน
Other Menu
Administrator
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Who's Online
We have 1 guest online
Syndicate
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนเจริญวัยวิทยา E-mail

 

No Image

 ประวัติสถานศึกษา

          โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 274 ถนนประชาอุทิศ ซอย 6 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณี 80110 โทรศัพท์ 0-7541-2040 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปรัชญาของโรงเรียน คือ "วิชาการล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นนวัตกรรม"

                    เมื่อแรกตั้งโรงเรียน มีชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนอนุบาลเจริญวิทยา ตามเลขที่ใบอนุญาต 74/2525 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2525 ตั้งแต่วันที่ 16 มษายน 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเจริญวัยวิทยา (Charoenwaivitaya School) มีอักษรย่อ "จ.ว." ตามใบอนุญาต 63/2526 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2526 ดังนั้น โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง

          ระดับก่อนประถมศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2525

          ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2526

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

          นับตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา ได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนมาเป็นลำดับ ได้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับอนุบาลศึกษา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ขวบ) อนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4-5ปี) และอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6ปี) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.30-15.25 น. ในปีหนึ่งแบ่งภาคเรียนออกเป็น 2ภาค คือ 16 พฤษภาคม - 11 ตุลาคม และ 1 พฤษจิกายน - 31 มีนาคม และได้ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 5 หลัง มีความจุนักเรียนทั้งโรงเรียน 770 คน

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

          จากเจตนารมณ์และปณิธานอันแน่วแน่ของผู้ก่อตั้งและคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการค้านการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีความสุขอยู่ในสังคม ดังจะเห็นได้จากปรัชญาของโรงเรียนที่ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดมา คือ "วิชาการล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นนวัตกรรม" ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาชาติ กล่าวคือ "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข"

          นอกจากนี้ โรงเรียนได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดหรือปรับวิสัยทัศน์ ด้วยการทำการวิจัยภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและกลุ่มแกนนำชุมชนเพื่อทราบปัญหาข้อมูล ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ตลอดจนโรงเรียนจะจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักปรัชญาของโรงเรียนให้แก่ชุมชนได้รับทราบและเห็นความสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนของชุมชน

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียน ประกอบด้วย 3ด้าน กล่าวคือ

          1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

          1.1 ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้

          1.2 ให้สนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน

          1.3 ให้สอดคล้องกับความแตกต่างทางวุฒิภาวะของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมซ่อมเสริมสำหรับผู้เรียนที่อ่อน และส่งเสริมพัฒนาการผู้ที่เรียนเก่ง

          1.4 จัดให้มีกิจกรรมภาคฝึกปฏิบัติ เพื่อมีผลต่อการพัฒนาทักษะให้มาก

          1.5 จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความสุขและบังเกิดผลสัมฤทธิ์แห่งการเรียนรู้

          2. ด้านบุคลากร

          2.1 ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสังเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน

          2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรด้านต่างๆนำนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ทางการศึกษาขององค์กร

          3. ด้านจิตใจ

          สร้างเสริมและปลูกฝัง จริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นเป็นจริยวัตรในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนเจริญวัยวิทยา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

__________________________________________________________________________________________________________

อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ โรงเรียนเจริญวัยวิทยา

สร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม

โรงเรียนเจริญวัยเจริญวิทยา แหล่งเรียนรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ครั้งที่ 2 / 2554 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

……………………………………………………………….

                คำนำ : ในปีการศึกษา 2553 สมศ. ได้ประกาศใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพนอก (รอบสาม) กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่เน้นคุณลักษณะของผู้เรียน ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเจริญวัยวิทยาสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนได้กำหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะโดเด่นของผู้เรียนที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน สมศ.

อัตลักษณ์โรงเรียนเจริญวิทยา สร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม

จากอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่กำหนดสามารถอธิบายได้ดังนี้

                สร้างวินัย หมายถึง การกระทำ หรือการก่อให้เกิดการกระทำให้นักเรียนมีความสามสามารถในการควบคุม อารมณ์และพฤติกรรม เพื่อเกิดความรู้สึกมองเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตน ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจที่จะทำงานและติดตามผลงานที่ได้กระทำเสร็จ เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีระเบียบและปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและสังคม มีลักษณะมุ่งอนาคต
มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อกลุ่มตรงเวลา รู้จักกาลเทศะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง อดทนขยันหมั่นเพียร จิตใจเข้มแข็ง ไม่ยอมแพ้อุปสรรค รู้จักเสียสละ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และยอมรับการกระทำของตน

                ใฝ่คุณธรรม หมายถึง ความมีจิตสำนึกที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
ละเว้น ความชั่ว จิตใจดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนหวานวาจาไพเราะ อ่อนโยนเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปฏิบัติตนตามคำสอนของศาสนา เพราะว่ามีความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีคุณธรรมด้วย เช่น มีความสุภาพนอบน้อมเคารพผู้อาวุโส ครู อาจารย์ บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่

 

คุณลักษณะนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเจริญวัยวิทยา

                1.มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัยทั้งในและนอกห้องเรียน

                2.รู้จักดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของถิ่น

                3.มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และเสียสละให้กับส่วนรวม

                4.มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

                5.มีจิตสำนึกในการรักษาและใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า  และมีความผูกพันกับถิ่น

                6.มีจิตสำนึกในการรักษาความเป็นไทย ตระหนักในความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

                7.มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถพึ่งตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

                8.มีความสุภาพ อ่อนน้อม และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

เอกลักษณ์โรงเรียนเจริญวัยวิทยา โรงเรียนเจริญวัยวิทยา   แหล่งเรียนรู้    คู่วินัย    ใฝ่คุณธรรม

                แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                คู่วินัย   วินัย หมายถึง ข้อกำหนด ข้อบังคับ กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมให้มีความสามารถเป็นระเบียบ
คู่วินัย หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้และสามารถจะต้องมีวินัยคอยควบคุมกำกับ  จึงจะมีความสุขอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นในสังคม

                ใฝ่คุณธรรม หมายถึง การรู้จักว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดที่ควรกระทำ และสิ่งใดคือความดีงาม ใฝ่คุณธรรม หมายความว่า การปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ประพฤติตามคำสอนของศาสนา ดำรงตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม บุคคลที่มีความรู้ จะต้องมีคุณธรรม เพื่อเป็นเครื่องเหนี่ยวนำในการปฏิบัติตนด้วย จึงจะทำให้สังคมมีความสงบสุข

……………………………………………………………….

 

 

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเจริญวัยวิทยา

ปีการศึกษา  2554

……………………………………………………………

อัตลักษณ์              :  “สร้างวินัย   ใฝ่คุณธรรม”

เอกลักษณ์             :  “โรงเรียนเจริญวัยวิทยา   แหล่งเรียนรู้   คู่วินัย   ใฝ่คุณธรรม”

ประเด็นยุทธศาสตร์           :  ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรมนำปัญญา

เป้าประสงค์          :  พัฒนานักเรียนด้านกระบวนการเรียนรู้   การคิด  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  และส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม     ค่านิยมอันพึ่งประสงค์ตามที่กำหนด  มีวินัย  และสุขภาพอนามัยที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2    :  พัฒนานักเรียนมีสุขภาพ  อนามัยที่ดี  มีความฉลาดทางอารมณ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม      และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด                  :  1.  นักเรียนร้อยละ  ๙๐  มีสุขภาพแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  และร้อยละ  ๑๐๐  ปลอดจากยาเสพติด

                                   2.  นักเรียนร้อยละ  ๙๕  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่กำหนด

                                  3.  บทบาทสภานักเรียนสามารถทำงานตามหน้าที่  ช่วยเหลือครู  และนักเรียนคิดเป็นร้อยละ  ๙๐

                                  4.  นักเรียนทุกคนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ดี

                                  5.  นักเรียนทุกคนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

                                  6.  นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบ  วินัย  และข้อบังคับของโรงเรียนได้ดี

กิจกรรม/โครงการ  :  1.  ส่งเสริมสุขภาพ

                                       2.  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

                                       3.  อาหารกลางวัน

                                       4.  โรงเรียนปลอดยาเสพติด

                                     5.  ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

                                     6.  โรงเรียนวิถีพุทธ  (ธรรมะก้าวหน้า  ค่ายจริยธรรม)

                                     7.  วันไหว้ครู  วันสำคัญทางศาสนา

                                     8.  กิจกรรมการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

                                     9.  สมุดบันทึกความดี

                                    10.  สถิติการมาสาย

                                    11.  โครงการค่ายจริยธรรม  และค่ายลูกเสือ  เนตรนารี

                                    12.  กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ

                                    13.  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน  และวัด

                                    14.  การแข่งขันการสวดสรภัญญะ

                                    15.  กิจกรรมหน้าเสาธง

ประเด็นยุทธศาสตร์  :   พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ

เป้าหมาย               :  พัฒนานักเรียนด้านกระบวนการเรียนรู้  การคิด  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของตน

ยุทธศาสตร์ที่  3   :  พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ตามหลักสูตรการศึกษา

ตัวชี้วัด                  :   1.  รักการอ่าน

                                    2.  ทัศนศึกษาห้องเรียนในโลกกว้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

                                    3.  ค่ายวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

                                    4.  กิจกรรมวันภาษาไทย

                                    5.  กิจกรรมวันสุนทรภู่

                                    6.  กิจกรรมชมรม

                                     7.  กิจกรรมการเรียนซ่อมเสริม

                                     8.  โครงงาน

                                     9.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับประเทศ

                                    10.  แผนภาพการเรียนรู้

                                   11.  รายงานผลพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาประจำปี

                                    12.  กิจกรรมหน้าเสาธง

                                    13.  โครงการสนับสนุนการใช้ห้องสมุด  และห้องคอมพิวเตอร์

                                    14.   โครงการด้านวิชาการต่างๆ (ภาษาไทยวันละคำ  ภาษาอังกฤษวันละคำ  ฯลฯ) 

 


User Comments


Umsetzung Mamboteam.com | Powered by Mambopixel.com |